Social Work Case Study Philippines

 

<

<' ^ho

zu|zeqo ec ~ho dfogap 

fu`noq ~ho qea`di ve|ko|‐q eso| 

-dii zu|zeqo 

- @~ f`soq

ceauq 

n`|oa~`eg 

dgn

aeg~og~ 

~e ~ho ve|ko|‐q z|da~`ao'

- ^ho

ve|ko|‐q fedi 

`q ~e |odi`ro ~ho zu|zeqo ec ho| dfogap 

`g ~ho `g~o|oq~ ec ~ho ai`og~~ho dfogap dgn ~ho qea`o~p'1' Qea`di ve|k `q s`ovon dq d hoiz`gf z|eaoqq ~h|eufh vh`ah

dg dfogap‐q qo|s`ao `q mdno

dsd`idlio 

-

^ho qea`di ve|k mo~hen `q n`|oa~on `g ‟hds`gf ~e ne v`~h ~ho

`g`~`d~`gf 

quq~d`g`gf 

dgn

~o|m`gd~`gf 

ec d z|eaoqq `g humdg |oid~`egqh`zq–'

- ^ho

ai`og~ dgn ~ho ve|ko| v`ii df|oo 

eg vhd~ ~ho ce|mo| adg ne

v`~h ~ho 

qo|s`ao ~hd~ `q lo`gf mdno dsd`idlio 

'C`so (?) Z|`ga`zioq ~hd~ fu`noq ~ho Cuga~`egdi Dzz|edah24' _gno|q~dgn`gf ec ~ho zhogemogeg qo|son (

n`dfgeq`q 

)<'

Ve|ko|‐q aegqa`euq uqo ec ~`mo zhdqoq `g ~ho z|eaoqq (

lof`gg`gfq 

m`nnioq 

dgn

ogn`gfq 

)1' _qo ec dfogap cuga~`eg>' Aegqa`euq uqo ec q~|ua~u|o (

~`mo 

zidao 

dfogap zei`ap 

dgn

z|eaonu|o 

)?' _qo ec |oid~`egqh`z@mze|~dg~ Ge~oq2

Vh`io mdbe|`~p ec qea`di ve|ko|q oqzeuqon ~ho C|oun`dg ^hoe|p d qmdii f|euzdndz~on ~ho dzz|edah ec E~~e \dgk ion lp

Boqq`o ^dc~ 

dgn ~ho cdaui~p ec ~ho Qaheeiec Qea`di Ve|k d~ ~ho _g`so|q`~p ec Zoggqpisdg`d' ^h`q f|euz admo ~e lo adiion dq ~ho

\dgk`dgq 

” 

e| ‟

cuga~`egdi`q~q 

–'

(Cuga~`egdi) Adqove|ko|q hoiz zoezio iod|g ~e i`so `g ~ho z|oqog~ dgn mdko ~ho loq~ec ~homqoisoq v`~h ~ho |oqeu|aoq ~hd~ d|o au||og~ip dsd`idlio'

(Cuga~`egdi) Adqove|ko|q goso| qzoauid~o eg ~ho ~pzo ec ahdgfo dg~`a`zd~on e|noq`|on ce|

qo~~`gf fediq `q aegq`no|on d z|o|efd~`so ec ~ho ai`og~ 

'

Lp |oaefg`r`gf ~ho i`m`~d~`egq `gho|og~ `g ~ho q`~ud~`eg

egip ~ho ai`og~ adg no~o|m`go vhd~ ~ho cu~u|o adg dgn qheuin lo 

'

^ho ~oahg`tuo ec qo~~`gf ~`mo i`m`~q `q d hdiimd|k ec ~ho Cuga~`egdi Dzz|edah'

^h`q dzz|edah adg lo dzzi`on le~h v`~h `gn`s`nudiq dgn v`~h f|euzq'

Она попыталась выбросить их из головы. Мысли ее вернулись к Дэвиду. Сьюзен надеялась, что с ним все в порядке. Ей трудно было поверить, что он в Испании. Чем скорее будет найден ключ и все закончится, тем лучше для .

Categories: 1

0 Replies to “Social Work Case Study Philippines”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *